ระบบ Admin Log

From EasyZone wiki
Revision as of 09:51, 2 September 2017 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with "ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของ Admin ผู้ดูแลระบบ ในกรณีมีหลายคน สาม...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของ Admin ผู้ดูแลระบบ ในกรณีมีหลายคน

สามารถเข้าใช้งานโดยเข้าไปที่เมนู Staff > Admin Log

Aml.png