การตั้งค่าภาพ Back Ground

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Background

Bg.png

5. ทำการอัปโหลดภาพ background ที่ท่านต้องการ