การตั้งค่า network (WAN)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Network

Screenshot from 2017-12-03 16-02-36.png

3. ท่านจะพบ TAB network กดเมนู Edit เพื่อทำการ edit network

4. ท่านสามารถทำการตั้งค่า Network ได้ 3 แบบ คือ AUTO DHCP, STATIC IP และ PPPoE ดังภาพ

AUTO DHCP

Screenshot from 2017-12-03 16-05-15.png

STATIC IP

Screenshot from 2017-12-03 16-05-38.png

PPPoE

Screenshot from 2017-12-03 16-05-49.png