การสร้างระบบลงทะเบียน Hotspot

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การสร้างระบบลงทะเบียน Hotspot เพื่อ user สามารถลงทะเบียนใช้งาน Hotspot ได้โดยไม่ต้องพิมพ์บัตรอินเตอร์เน็ต

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู แสดงเมนู ทำเครื่องหมายถูกหน้าเมนูลงทะเบียน

Cred.png

5. สร้าง Billing plan สำหรับให้ user ทะเบียน โดยเข้าไปที่เมนู Billing Plan

ตั้งชื่อ Billing plan กำหนด ความเร็วและเวลาในการใช้งาน

Red1.png

6. กดปุ่ม Advance setting เลื่อนไปที่เมนู เปิดระบบลงทะเบียน กดเปิดระบบลงทะเบียน

Red.png

โดยสามารถเลือกรายการได้ดังนี้ ใช้งานได้ทันที , รออนุมัติก่อนใช้งาน หรือ รับ sms active code เพื่อยืนยัน

7. กด Save

เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างระบบลงทะเบียน Hotspot