การ block website

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Security > Blocking

Bloo.png

3. กรอกค่าดังต่อไปนี้

Group : เลือก group ที่ต้องการ block โดยระบบจะอ้างอิงจากระบบ billing plan ในระบบ cloud (คู่มือการสร้าง billing plan ในระบบ cloud)

Type : ประเภทการ block

Domain คือ การ block เป็น domain เช่น www.sanook.com

keyword คือ การ block โดยใช้ keyword เช่น porn

port-all คือ การ block port ทั้งแบบ tcp และ udp

port-tcp คือ การ block port แบบ tcp

port-udp คือ การ block port แบบ udp

String * : คือ ค่าในการ block เช่นต้องการ บล็อคพอท tcp 80 ให้เลือก typ = port-tcp และ string = 80

4. กด Save and Apply