การ bypass mac address/ip

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Security > IP Control

Bp.png

3. กรอก mac address หรือ ip และเลือก Action = bypassed หากต้องการ bypass mac/ip หรือ เลือก Action = block หากต้องการ block mac/ip

4. กด Save and Apply