คู่มือการใช้งาน EAP สำหรับอุปกรณ์ iphone/ipad

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังนี้

1. เปิดระบบ WIFI ของอุปกรณ์

Image 1.png

2. เลือกเชื่อม SSID แบบ EAP ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

username : กรอก username

password : กรอก password

หลังจากนั้นกด Join

Image 2.png