Difference between revisions of "กระบวนการเก็บ Log โดย บจก.อีซี่โซน"

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search
Line 59: Line 59:
  
 
[[File:Screenshot from 2019-06-16 16-53-15.png|800px|thumb|center]]
 
[[File:Screenshot from 2019-06-16 16-53-15.png|800px|thumb|center]]
 +
 +
* บจก.อีซี่โซน ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลแฮช โดยใช้มาตรฐาน sha256sum ในการเก็บข้อมูลค่าแฮชของไฟล์เอกสาร เพื่อใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสาร และป้องกันการแก้ไขข้อมูล ตามที่กฏหมายกำหนด
  
  

Revision as of 16:47, 16 June 2019

ความเป็นมา

ตามเอกสาร พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF) สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อ เดือน ธันวาคม 2559 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค. 2560

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ Log และการเปลี่ยนแปลง

พรบ. 2550 : มาตรา 18 ข้อย่อยที่ 2 และ 3 กล่าวเกี่ยวกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ว่า

  • สามารถเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

พรบ. 2550 : มาตราที่ 26 กล่าวว่า

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

พรบ. 2560 : มีจุดเดียวที่แก้ไขของเดิมคือมาตราที่ 17 ให้ยกเลิกมาตราที่ 26 ของ พรบ. 50 และให้ใช้ความว่า “มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้”

สรุปเนื้อหา คือว่าปกติผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน และกรณีพิเศษเจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลส่วนนั้นไว้ได้นานที่สุดคือ 2 ปี หากปฏิบัติไม่ได้อาจมีโทษ

สูงสุดถึง 5 แสนบาทนั่นเอง นี่คือข้อความกฏหมายที่เราต้องปฏิบัตตาม

มาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจาก Nectec

ประเด็นคือคำนิยามใน พรบ. นั้นตีความยากทาง Nectec ก็ช่วยเหลือผู้บริโภคโดยการจัดทำมาตรฐานขึ้นมาฉบับหนึ่งให้เอาไปอ้างอิงไม่ให้ถูกหลอกโดยผู้ขายได้นั่นเองที่ชื่อ มศอ. 4003-1-2560 (รายละเอียด http://www.nectec.or.th/standard/?p=196)

ที่มา https://www.techtalkthai.com/softnix-logger-comply-with-thai-computer-law-2560/

การจัดเก็บข้อมูล Log

ตามเอกสาร http://www.nectec.or.th/standard/std-nts/NTS-4003.1-2560.pdf หน้า ๘ ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ

ข.๑ ประเภท "ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากการต่อเชื่อมเข้าถึงระบบเครือข่าย"

เอกสารตามภาพประกอบ

Screenshot from 2019-06-16 16-36-02.png

ทาง บจก.อีซี่โซน ได้ทำการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้ตรงกับการเก็บข้อมูลตามเอกสาร โดยมีรายการ การเก็บข้อมูลดังนี้

  • ข้อมูล Radius Log คือ การเก็บข้อมูลประวัติ Login เข้าใช้งาน Hotspot ของ user โดยระบุรายละเอียดตามมาตรฐาน Radius Log
  • ข้อมูล Squd Log/Web Proxy Log คือ การเก็บข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ user ที่เข้าใช้งานระบบ internet
  • ข้อมูล DHCP Log คือ การเก็บข้อมูลหมายเลขชุดอินเตอร์เน็ต ที่ถูกกำหนดโดยระบบผู้ให้บริการ (assigned IP address)

การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูล Firewall Log คือ การเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อของ user จากต้นทางถึงปลายทาง และ port ที่่ใช้จากต้นทางและปลาย
  • ข้อมูล Https Log คือ การเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อของ user จากต้นทางถึงปลายทาง โดยใช้ port 443 เนื่องจากในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนมากเปลี่ยนจากการสื่อสารผ่าน http เป็น https

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตามเอกสาร http://www.nectec.or.th/standard/std-nts/NTS-4003.1-2560.pdf หน้า ๗ ภาคผนวก ก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อ ก.๑. วิธีแฮช (hash)

ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีแฮช รายละเอียดเอกสารตามภาพประกอบ

Screenshot from 2019-06-16 16-53-15.png
  • บจก.อีซี่โซน ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลแฮช โดยใช้มาตรฐาน sha256sum ในการเก็บข้อมูลค่าแฮชของไฟล์เอกสาร เพื่อใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสาร และป้องกันการแก้ไขข้อมูล ตามที่กฏหมายกำหนด


การ Download Log

การเปิด Log