การตั้งค่า NAT

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Network

Screenshot from 2017-12-03 16-02-36.png

3. ท่านจะพบ TAB NAT

4. ท่านสามารถทำการตั้งค่า NAT โดยกรอกค่าดังต่อไปนี้

Screenshot from 2017-12-03 16-11-40.png


Name* : คือ ชื่อที่เราต้องการตั้ง (ใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Ex Port* : คือ port ภายนอกที่ต้องการ NAT เข้ามา เช่น port 80 หรือ 443

Proto* : คือ PROTOCOL เลือกได้สองแบบ คือ TCP และ UDP

IP* : คือ ip address ของ local network เช่น 10.1.0.11

In Port* : คือ internal port ของระบบ เช่น 80