การสร้าง account แบบ Mac authen

From EasyZone wiki
Revision as of 12:50, 24 August 2017 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น การสร้างระบบ Mac authen สำหรับอุปกรณ์บางชุดที่ไม่สามารถ Login ผ่านหน้าเว็บได้ มีความจำเป็นและ

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สำหรับอุปกรณ์บางชุด เช่น Smart TV (คู่มือ การสร้างระบบ Mac authen)

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Account

Accc.png

4. เลือกสร้าง account ใน tab Mac address

Macn.png

Plan * : คือ เลือก billing plan ที่ตอ้งการสร้าง (โดย Billing ที่แสดงในช่องนี้เป็น Billing plan ที่ตั้งค่าเป็น ระบบ Mac authen ดูคู่มือการสร้างระบบ Mac authen ในระบบ Billing plan)

Mac : กรอก Mac address ตามรูปแบบที่กำหนด

5. กด สร้าง account