คู่มือการตั้งค่า Load-balance

From EasyZone wiki
Revision as of 14:45, 12 July 2019 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with " '''มีวิธีการดังต่อไปนี้''' 1. ทำการ login เข้าอุปกรณ์ 2.กดที่เมนู Hotspot > Network...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ทำการ login เข้าอุปกรณ์

2.กดที่เมนู Hotspot > Network

3. ทำการตั้งค่า WAN2 โดยเลือก auto dhcp, pppoe หรือ static ip

4. เลื่อนมาที่เมนู LOAD BALANCE

5. ทำการเลือก Load Balance แล้วกด Save and Apply