คู่มือการอัปเดท firmware Netgear R6350

From EasyZone wiki
Revision as of 08:46, 10 November 2019 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with " มีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. Login เข้าอุปกรณ์ Router 2. ไปที่เมนู Advance > Administration > Fir...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าอุปกรณ์ Router

2. ไปที่เมนู Advance > Administration > Firmware upgrade

Firmware Upgrade.jpg