คู่มือการใช้งาน EAP สำหรับอุปกรณ์ iphone/ipad

From EasyZone wiki
Revision as of 20:16, 4 September 2017 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังนี้

1. เปิดระบบ WIFI ของอุปกรณ์

Image 1.png

2. เลือกเชื่อม SSID แบบ EAP ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

username : กรอก username

password : กรอก password

หลังจากนั้นกด Join

Image 2.png