Difference between revisions of "คู่มือการใช้งาน EasyZone Radius Billing (Cloud)"

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search
Line 81: Line 81:
  
 
* [http://bill.cloud-hotspot.com/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0_AP_%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_LINE_Notify คู่มือการตั้งค่าแจ้งเตือนสถานะ AP ผ่านระบบ LINE Notify]
 
* [http://bill.cloud-hotspot.com/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0_AP_%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_LINE_Notify คู่มือการตั้งค่าแจ้งเตือนสถานะ AP ผ่านระบบ LINE Notify]
 +
 +
* [http://bill.cloud-hotspot.com/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_Access_Point การดูรายงานกราฟการใช้อุปกรณ์ Access Point]
  
 
  [http://bill.cloud-hotspot.com/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 '''ระบบประวัติการใช้งาน''']
 
  [http://bill.cloud-hotspot.com/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 '''ระบบประวัติการใช้งาน''']

Revision as of 14:49, 13 September 2018


สารบัญ

การลงทะเบียน


การจัดการระบบ
การจัดการ Hotspot


	การสร้าง Billing Plan


	การสร้างระบบ Account
	การสร้างระบบ Refill
	การพิมพ์บัตร
	การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
	ระบบประวัติการใช้งาน
	ระบบ User Online
	ระบบการเงิน
	การ Export ข้อมูล account


คำถามที่พบบ่อย