การตั้งค่าระบบ Social Login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Social LOGIN มีการกำหนดค่าดังนี้

เปิดระบบ Social Login : เลือกเปิดระบบ social login

Like and Check in : เลือกให้ user like ครั้งแรก และครั้งต่อไปต้อง check in ถึงใช้ internet ได้

Like only : เลือกให้ user like อย่างเดียว

Facebook Fan Page Url : กรอก fan page url

Facebook Page ID : กรอก fan page id

Enable Social List : เลือก social media ที่ต้องการใช้งาน

Sc.png

5. ทำการ Save เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล

6. สร้าง billing plan สำหรับ Social Login โดยไป ที่เมนู Billing Plan ตั้งชื่อ plan

Bpl.png

และ กด advance setting และเลือก Social Login โดยสามารถเลือกได้ว่า จะให้ user ใช้งานได้ทันที หรือ ต้องรออนุมัติก่อน

Scp.png

7. ทำการตั้งค่าอุปกรณ์ Mikrotik ให้รองรับ Social Login โดยการไปที่เมนู ตั้งค่า เมนู Generate scripts

St1.png

กดเลือก social Login และกด Generate scripts หลังจากนั้น copy ข้อมูล ตามตังอย่างในภาพ

Scs.png


/ip hotspot walled-garden add action=allow disabled=no dst-host=*.facebook.com comment=*.facebook.com

/ip hotspot walled-garden add action=allow disabled=no dst-host=*.facebook.net comment=*.facebook.net

/ip hotspot walled-garden add action=allow disabled=no dst-host=*.xx.fbcdn.net comment=*.xx.fbcdn.net


/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=www.facebook.com comment=www.facebook.com

/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=m.facebook.com comment=m.facebook.com

/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=www.facebook.net comment=www.facebook.net

/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=connect.facebook.net comment=connect.facebook.net


แล้วนำมาวางใน Mikrotik > new terminal และ กด Enter

Tutorial-mikrotik-6-3.png

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าระบบ Social Login