การแก้ไข ปํญหา social login by https ระบบจะ login invalid username or password

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

สาเหตุ

เกิดจาก billing plan ของ social login นั้นมีการตั้งค่า authen type เป็น CHAP

การแก้ปัญหา

ตั้งค่า Authe Type ในนั้น Billing Plan ให้เป็น PAP

วิธีการ

1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กดเข้า Hotspot ที่ท่านต้องการตั้งค่า

3. กดที่เมนู Billing plan ทำการแก้ไข Billing Plan ที่ต้องการ

4. เลื่อนมาที่การตั้งค่า Authen Type เลือกเป็น PAP ตามภาพ

Screenshot from 2018-05-31 12-06-04.png

6. กด Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า